Former Secretaries General

Name

Country

Term

Email

Tenzin Lekphell

Bhutan

06 Nov 2020- 05 Nov 2023

lekphellt@gmail.com

M Shahidul Islam

Bangladesh

21 Sep 2017- 20 Sep 2020

shahidul.mofa@gmail.com

Sumith Nakandala

Sri Lanka

10 Aug 2014 – 14 Sep 2017

 sanchithaya@gmail.com